De beste onafhankelijke beursanalyses!

Algemene & verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

BeursTips.com is een uitgave van J.M.C. nv.  Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 1 - 9230 Wetteren (nieuw adres!) - België; BTW-nummer: BE 0458.285.111, info@beurstips.com, +32 56 23 95 80 - Verantwoordelijke uitgever. (V.U.): Bart Goemaere - Groeningekaai 24 / 42 - 8500 Kortrijk - België

Toepasselijkheid

Elk bezoek aan website(s) van J.M.C. n.v. is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Door zijn bezoek aan de website stemt de gebruiker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, ongeacht het gaat om een gratis bezoek aan de website dan wel een bezoek waarvoor op een of andere wijze wordt betaald aan J.M.C. n.v.. Bij het registreren op deze website of het betalend gebruik ervan aanvaardt de gebruiker expliciet de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Dankzij betrouwbare bronnen, jarenlange ervaring en noeste arbeid, is succes regelmatig van de partij. Absolute perfectie is echter niet van deze wereld, succes kan dus niet worden gewaarborgd. De J.M.C. n.v., de V.U., medewerkers en/of aanverwante vennootschappen kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verliezen en/of schade bekomen door de uitgave te volgen. 

De J.M.C. n.v., de V.U., medewerkers en/of aanverwante vennootschappen, behouden zich het recht om ten alle tijde, voor zichzelf en voor derden, actief te beleggen in de waarden besproken in dit weekblad, long- en/of shortposities te hebben, te kopen en verkopen in deze en andere waarden zonder eventuele voorafgaande mededeling, alsook advies te verstrekken aan derden. Wij houden moraal en ethiek hoog in het vaandel. V.U., medewerkers of aanverwante vennootschappen worden op geen enkele manier vergoed door besproken bedrijven.

Grafieken en Data: VisionExpert & MoneyFlow (www.moneyflow.be), Koersupdate: Compugraphics (www.compugraphics.be) en MoneyFlow.be. De J.M.C. n.v., de V.U., medewerkers en/of aanverwante vennootschappen kan/kunnen geen garantie geven over de correctheid van de gepubliceerde grafieken en koersen.  Deze worden enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan/kunnen in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies. De J.M.C. n.v., de V.U., medewerkers en/of aanverwante vennootschappen kunnen  nooit aansprakelijk voor schade die u zou menen te lijden als gevolg van een beslissing die u (mede) zou nemen op grond van deze informatie of andere informatie uit de uitgave.

Auteursrecht

Dit tijdschrift en/of inhoud van de website mag noch geheel, noch gedeeltelijk gereproduceerd worden onder welke vorm dan ook (als dusdanig, in fotokopie, microfilm, kopiëren naar een andere website, beleggingsforum, enz.) zonder voorafgaandelijke schriftelijke instemming van de V.U.. Het tijdschrift is exclusief bedoeld voor het persoonlijk gebruik van de abonnee. Het uitzonderlijk overnemen van bepaalde passages of een samenvatting ervan mag enkel mits duidelijke bronvermelding en toestemming van de V.U.

Verkoopsvoorwaarden

De prijzen voor de producten en diensten die wij te koop aanbieden zijn inclusief btw (indien van toepassing). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. We behouden ons het recht voor om onze prijzen, ons aanbod en de verschijningsfrequentie van onze uitgave en/of media op elk ogenblik te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten of diensten verdwijnt uit ons aanbod.

Betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, worden abonnementen betaald via SEPA domiciliëring, overschrijving, kredietkaart of online betaling. Indien u kiest voor een online betaling of betaling met kredietkaart, wordt u doorverwezen naar Mollie. Kiest u voor domiciliëring, dan wordt u doorverwezen naar Mollie voor de eerste betaling van het abonnement waarna wij u een mandaat voor domiciliëring bezorgen ter ondertekening.

Wanneer tijdens het online aankoopproces de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van de rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege J.M.C. n.v. dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. J.M.C. nv. is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

Facturen dienen betaald te worden binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum.

U kunt enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden, inclusief de privacy disclaimer, aanvaardt.

Duurtijd van abonnementen

Abonnementen worden gekocht voor ofwel een minimale bepaalde duurtijd die overeenkomt met de duurtijd van het abonnement ofwel een onbepaalde duurtijd bij het nemen van een abonnement met domiciliëring.

Het bepalen van de duurtijd van een abonnement wordt in exemplaren gerekend. Een jaarabonnement bij J.M.C. n.v. telt minstens 48 edities/exemplaren.

Abonnementen van bepaalde duurtijd worden op voorhand betaald voor de hele duurtijd van het contract. 

Abonnementen van onbepaalde duurtijd worden stilzwijgend en automatisch hernieuwd, conform dezelfde duurtijd en het tarief dat op het moment van hernieuwing van toepassing is.

Gratis proefabonnement/gratis proefnummer(s)

De J.M.C. n.v. maakt het voor de geïnteresseerde lezer makkelijk om kennis te maken en zich te vergewissen van de kenmerken, de inhoud, de vorm en de stijl van de uitgave door het toekennen van een of meerdere gratis proefnummer(s) via de website van de uitgave en/of via de post (enkel voor België). Dit/deze gratis proefnummer(s) wordt/worden toegekend zonder verdere aankoopverplichting doch deze kunnen echter geweigerd worden bij het herhaaldelijk aanvragen van gratis proefnummer(s) en/of misbruik door gebruik te maken van derden. De J.M.C. n.v. behoudt zich het recht tijdens de periode van het gratis proefabonnement dit proefabonnement te schrappen zonder voorafgaandelijke uitleg.

Herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht gezien de abonnementsnemer het archief van de uitgave kan raadplegen, de abonnementsnemer zich voordien via een gratis proefabonnement kan vergewissen van de kenmerken, de inhoud, de vorm en de stijl van de uitgave en de abonnementsnemer door het raadplegen van de inhoud van deze website en/of het raadplegen van het proefabonnement expliciet erkent het herroepingsrecht te verliezen. Het abonnement kan wel overgedragen worden aan een derde persoon waarna de oorspronkelijke abonnementsnemer zijn online toegangsrechten voor de uitgave en/of de postbedeling van de uitgave verliest.

De klant kan op elk moment het abonnement opzeggen. De beëindiging van het abonnement treedt in voege na de minimale duurtijd van het abonnement, of als er geen minimale duurtijd is, op de vervaldag van de gefactureerde periode, inclusief de periode waarvoor reeds een betaling werd aangevraagd (d.i. 7 dagen voor de initiële vervaldag van het abonnement).

Opzeggen kan makkelijk telefonisch, via e-mail of brief. 

Uw gegevens

J.M.C. n.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld via de website. We gebruiken uw contactgegevens alleen om u over onze activiteiten te berichten. U hebt recht op inzage van uw gegevens. U kunt correctie of schrapping uit de mailinglijsten ervan eisen. Doel van de opname is klantenbeheer. De gegevens worden gebruikt om u te informeren over onze activiteiten. Deze persoonsgegevens worden op geen enkele wijze aan derden overgemaakt.

Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van het bezoek aan de website en het gebruik dat u van onze diensten maakt, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken in Gent - België

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×